Редакція наукового журналу «Екологічне право» запрошує до співробітництва докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають або здобувають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

 

Завантажити порядок подання матеріалів (pdf)

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Статті до журналу приймаються на постійній основі.

Для публікації статті у науковому журналі «Екологічне право» необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу editor@ecolaw.idpnan.kyiv.ua наступні матеріали:

1) заповнити електронну довідку про автора;

2) статтю.

Публікація у журналі є безкоштовною.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень.

Назва файлів повинні відповідати прізвищу автора.

Усім статтям буде присвоєно DOI.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Представлена автором стаття повинна являти собою продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання праць інших авторів можливо тільки як посилання, цитата, опис, але не переписування праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов'язкове посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті має бути обсягом від 8 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел.

- поля верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см

- міжрядковий інтервал – 1,5

- шрифт Times New Roman – 14

- абзацний відступ – 1,25 см

- текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Стаття повинна містити назву, відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, місто, країна), анотації та ключові слова українською та англійською мовами; середній обсяг анотації – не менш як 1800 друкованих знаків.

Приклад оформлення.