УДК 349.414


Костицький В.В.,

доктор юридичних наук, професор,

академік Національної академії правових наук України,

президент Асоціації українських правників,

професор кафедри теорії права та держави

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID: 0000-0003-1692-9810

 

ВІД ЕКОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ДО СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕРЖАВИ

 

FROM THE ECOLOGICAL FUNCTION OF THE STATE TO THE CREATION OF ECOLOGICAL STATE

 

У статті розглядаються соціолого-правові проблеми виникнення екологічної функції держави, її зміст, а також характер конституційного закріплення. Автор також аналізує особливості екологічної політики держави, її взаємозв’язок з екологічною функцією. Утвердження екологічної функції держави як умови реалізації її екологічної політики визначається як основа формування нової моделі держави, яку автор називає екологічною державою.
(не менше 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: лібералізм, ліберальна держава, екологічне право, екологічна функція держави, екологічна політика, екологічна держава.

The article deals with the socio-legal problems of the emergence of the ecological function of the state, its content, as well as features of constitutional consolidation. The author also analyzes the peculiarities of the state’s environmental policy, its relationship with the environmental function. The statement of the ecological function of the state as a condition for the implementation of its environmental policy is determined as the basis for the formation of a new model of the state, which the author calls the ecological state.
(не менше 1800 друкованих знаків)

Key words: liberalism, liberal state, environmental law, ecological function of the state, ecological policy, ecological state.

 

Текст статті [1, c. 17] … 

 

Список використаних джерел:

1. Костицький В. Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля. Право України. 2004. № 1. С. 147–148.

2. Костицький В. В. Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Дрогобич : Коло, 2012. 360 с.